Daniel Obajtek

LXI Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LXI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LX z 17 sierpnia 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 sierpnia 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Informacja z przygotowania szkół z terenu Gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024;
6. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2022 rok;
7. Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych kadencji 2024-2027;
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027,
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
- w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec, na rzecz użytkowników wieczystych,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl