Daniel Obajtek

LXXXI sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXXI sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 29 września roku o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia przez Powiat Jasielski do realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”,
b) zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu w formule partnerskiej pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”,
c) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2024 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec,
e) wyrażenia zgody na zaciągniecie na rok 2024 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliw do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2024 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,
g) przyjęcia Oświadczenia Rady Powiatu w Jaśle w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Jasielskiego,
h) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

 

LXXXI sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl