LXXXII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXXII sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się w dniu 30 października roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację w 2024 roku zadania Powiatu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+710 – 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica”,
e) uchylenia uchwały Nr LXXVIII/559/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km roboczym 0+000 – 0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 – 0+310”,
f) uchylenia uchwały Nr LXXVIII/560/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica”,
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, Gmina Krempna, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
i) zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” i wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, na rzecz jego realizacji,
j) zmieniająca Uchwałę Nr LXXVIII/586/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
k) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok,
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
n) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2023 – 2025.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
8. Informacja dotycząca analizy składanych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 

LXXXII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl