Daniel Obajtek

XXIX sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXIX sesja Rady Gminy Tarnowiec

18 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.
Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych. Mogą Państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec - poinformował przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok;
b. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
c. budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok:
- prezentacja projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok;
d. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok;
e. wyznaczenia aglomeracji Tarnowiec;
f. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
g. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
h. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2021;
i. nadania imienia Jana Czubika stadionowi sportowemu w Czeluśnicy;
j. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXIX sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl