Daniel Obajtek

XXX sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Gminy Dębowiec

We wtorek, 29 grudnia, o godz. 10 w sali Urzędu Gminy w Dębowcu odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Dębowiec.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: nr XXVIII z dnia 25 listopada 2020 r. i nr XXIX z dnia 21 grudnia 2020 r.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 listopada 2020 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą oraz kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą - których przedmiotem są te same nieruchomości;
2/ w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody do obowiązującej taryfy;
3/ w sprawie uchwalenia dopłaty do 1 m3 ścieków do obowiązującej taryfy;
4/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
5/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
6/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2021 roku;
7/ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2021 rok;
8/ w sprawie zmiany uchwały nr XXII/185/2020 Rady Gminy Dębowiec z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2020;
9/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Dębowiec;
10/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2029;
11/ uchwała budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2021;
12/ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2029.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXX sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl