LXV Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LXV Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LXI z 28 września 2023 roku, Nr LXII z 19 października 2023 roku, Nr LXIII z 11 listopada 2023 roku oraz Nr LXIV z 15 listopada 2023 roku;
4.Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z 28 września 2023 roku, z 19 października 2023 roku, z 11 listopada 2023 roku oraz z 15 listopada 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Informacja o działalności ZGK, w tym: zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna;
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników j.s.t.;
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023;
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 wody do obowiązującej taryfy,
- w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków do obowiązującej taryfy,
- zmieniająca uchwałę Nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2030,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych
- w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
- w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/474/2023 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2023,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXV Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl