LXXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
c. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi Łubno Szlacheckie – Łubno-Opace – Etap II” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID)”;
d. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania Gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej Łajsce „Cechówki”, numer 113762R, w miejscowości Łajsce”;
e. zmieniająca uchwałę nr LXV/464/2023 w sprawie przejęcia od Powiatu Jasiel-skiego realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Poprawa bezpieczeń-stwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”;
f. zmieniająca uchwałę nr LXV/465/2023 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Po-prawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec”;
g. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków;
h. "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl