LXXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
d. budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok:
- prezentacja projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
- głosowanie nad projektem budżetu;
e. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Oczyszczanie działki nr ew. 127 w m. Tarnowiec";
f. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Brzezówce na działce nr 422”;
g. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;
przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec;
i. określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
j. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
k. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Czeluśnica z dotychczasowym dzierżawcą;
l. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl