XLI sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XLI sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2023 – 2036,
c. ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
d. uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,
e. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2024 – 2036.,
f. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023,
g. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
h. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
i. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2027,
j. określenia warunków odpłatności i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
k. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krempna na lata 2024 – 2026,
l. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028,
m. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krempna w trybie bezprzetargowym,
n. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 27 wraz z udziałem części gruntu pod budynkiem w miejscowości Polany w trybie bezprzetargowym,
o. wyrażenia zaufania i poparcia dla działań podejmowanych przez Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego,
p. uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2024 r.,
q. uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2024 r.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XLI sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl