LXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXVI z 22 grudnia 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 grudnia 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal,
- w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2024 roku,
- w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2024 rok,
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- .zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032,
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl