LXXV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
- przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Tarnowiec na lata 2024 – 2027;
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie (druk 4/2024);
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie (druk 5/2024);
- zmiany uchwały Nr LXXIV/552/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
- ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2024 rok.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2023 rok:
- Rewizyjnej;
- Skarg, Wniosków i Petycji;
- Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec za rok 2023.
7. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl