Hyundai Krosno

LXXVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
- wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych;
- przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2024;
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 w Gminie Tarnowiec;
- zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl