Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło
W piątek, 15 stycznia, o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
7. Podjęcie uchwały w sprawie partycypacji przez Gminę Jasło w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jasło uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacje zadania własnego powiatu.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2021 rok:
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c. odczytanie opinii komisji rady,
d. odczytanie stanowiska wójta gminy do opinii komisji rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
e. dyskusja nad projektem budżetu,
f. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki wójta,
g. podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2021 – 2024:
a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c. odczytanie opinii komisji rady,
d. przedstawienie autopoprawki wójta,
e. dyskusja,
f. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki wójta,
g. podjęcie uchwały
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl