Daniel Obajtek

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXVI i LXXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2023 rok oraz omówienie programu działania na rok 2024.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Tarnowiec.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. "Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec";
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie o numerze ewid. działki 470/2;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubienko o numerze ewid. działki 493;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz i Wrocanka w gminie Tarnowiec;
- szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec".
10. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl