Daniel Obajtek

LXXI Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LXXI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LXIX z 26 marca 2024 roku, oraz Nr LXX z 10 kwietnia 2024 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2024 roku, oraz z 10 kwietnia 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok;
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu za 2023 rok;
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m3 wody do obowiązującej taryfy,
- w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków do obowiązującej taryfy,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębowiec,
- w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.
8. Wolne wnioski i zapytania;
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXXI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl