XXXI sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXXI sesja Rady Gminy Dębowiec

We wtorek, 9 lutego, o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Dębowiec. Radni obradować będą w sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec nr XXX z dnia 29 grudnia 2020 r.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 grudnia i z dnia 29 grudnia 2020 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec;
2/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego;
6/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła;
7/ w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie”;
8/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2021 na wkład własny na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 - 2020;
9/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
10/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2029.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXI sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl