Hyundai Krosno

XXXII sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXXII sesja Rady Gminy Tarnowiec

W czwartek, 11 marca, o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.
Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji, można przekazywać za pośrednictwem radnych. Sesja będzie transmitowana on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchylenia uchwały nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
b. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
c. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło",
e. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej,
f. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2021,
g. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
h. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2023,
i. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
j. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
k. rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Tarnowiec,
l. rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały ,,w obronie prawdy, godności i wolności człowieka’’,
m. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Tarnowiec.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXII sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl