Daniel Obajtek

XXXII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Dębowiec

W poniedziałek, 15 marca, odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 9:00 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec nr XXXI z dnia 9 lutego 2021 r.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 lutego 2021 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowiec za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
7. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
2/ w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2021 roku;
3/ w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO;
4/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego składki inwestycyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację inwestycji pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”;
6/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
7/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2029;
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl