XXIX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXIX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

W piątek (26 marca) o godz. 14:30 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczyce na 2021 rok”,
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia Gminie Brzostek realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
3) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 rok w Gminie Kołaczyce
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Kołaczycach:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
d) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
9. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym
10. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl