Daniel Obajtek

XXX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

-

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

W środę (31 marca) o godzinie 14:00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec zaproponował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5 Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 15 grudnia 2020 r.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2020 r.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 8 lutego 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.,
2/ uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2021”,
3/ odpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości Gminy Nowy Żmigród,
4/ zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2021 rok,
5/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2030,
6/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego,
7/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło”,
9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Żmigród.
10. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
11. Informacja wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz 512.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCWzZKC6fvYKptd0F5JQIG4A

 

XXX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl