XXXIII sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXXIII sesja Rady Gminy Tarnowiec

12 kwietnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności. Sprawy, które chcieliby mieszkańcy poruszyć na sesji, można przekazywać za pośrednictwem radnych.

Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://tarnowiec.eu/index.php/organizacja/sesje-rady-gminy/viii-kadencja

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 -2030,
c. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+397 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski”,
d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733”,
e. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
f. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
g. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą,
h. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki z dotychczasowym dzierżawcą.
i. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz z dotychczasowym dzierżawcą,
j. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec z dotychczasowym dzierżawcą,
k. określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
l. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2021 – 2026,
m. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
n. odwołania przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
o. regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec,
p. wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl