XLIII sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLIII sesja Rady Miejskiej Jasła

4 maja o godz. 11:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Jasła w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1.1. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji RMJ.
1.2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji RMJ.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle /Druk nr 379/,
3.2. udzielenia pożyczki Muzeum Regionalnemu w Jaśle /Druk nr 382/,
3.3. wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk nr 383/,
3.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 08-Centrum /Druk nr 377/,
3.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa /Druk Nr 378/,
3.6. odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb 15 – Żółków /Druk nr 381/,
3.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 380/,
3.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 386/,
3.9. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /Druk nr 387/,
3.10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 384/
3.11. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 385/.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

XLIII sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl