Daniel Obajtek

XXIII sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

30 czerwca o godz. 10 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Dębowiec. Radni obradować będą w sali urzędu gminy.

Przewodnicząca rady Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy nr XXII z 5 maja 2020 roku.
4. Informacja o realizacji uchwał rady gminy z 5 maja 2020 roku zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń działających na terenie gminy Dębowiec za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2019 rok.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2019 rok.
9. Sprawozdanie komendanta gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok:
- debata nad raportem o stanie gminy;
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
- przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok
- informacja o stanie mienia komunalnego
- przedstawienie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Dębowiec za 2019 rok
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Dębowiec za 2019 rok
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego

12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2019 rok;
2/ udzielenia wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
3/ uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za II półrocze 2020 roku;
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu;
5/ rozpatrzenia petycji mieszkanki Rabki - Zdrój;
6/ włączenia do Zespołu Szkół w Cieklinie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu;
7/ zmieniająca uchwałę nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Dębowiec z 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu, zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu;
8/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2020 roku;
9/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec;
10/ określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Dębowiec;
11/ zmieniająca uchwałę nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;
12/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec”;
13/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego powiatu;
14/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
15/ zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Dębowiec;
16/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2027;
17/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec;

13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXIII sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl