XXXV sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXXV sesja Rady Gminy Tarnowiec

XXXV sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się 31 maja (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Tarnowiec.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
7. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 - 2030
c. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
d. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,
e. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyższej wysokości
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą
g. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach wchodzących w skład Alei Lipowej.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXV sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl