Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło

W czwartek, 10 czerwca, o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Przewodniczący Radu Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
a. protokół nr XXXIX/2021
b. protokół nr XL/2021
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Jasło za 2020 r.:
a. debata nad raportem
b. głosowanie w sprawie wotum zaufania dla wójta Gminy Jasło
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.:
a. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta Gminy Jasło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.,
b. zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania wójta Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r. i sprawozdania finansowego Gminy Jasło za 2020 r.,
c. wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu w 2020 r.,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.:
a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Jasło za rok 2020,
b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Jasło za 2020 rok,
c. dyskusja,
d. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl