Daniel Obajtek

XXXV sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXXV sesja Rady Gminy Dębowiec

W czwartek, 24 czerwca, odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: nr XXXIII z dnia 29 kwietnia 2021 r. ; nr XXXIV z dnia 20 maja 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 29 kwietnia i 20 maja 2021 roku zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2020 rok.
6. Sprawozdanie komendanta gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok:
– debata nad raportem o stanie gminy;
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
– informacja o stanie mienia komunalnego
– przedstawienie przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Dębowiec za 2020 rok
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Dębowiec za 2020 rok
– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
9. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2020 rok;
2/ w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
3/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2021 roku;
4/ w sprawie przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dębowiec opracowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu;
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
6/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
7/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Dębowiec”;
8/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Folusz”
9/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „ Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”;
10/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na rok 2021 i na rok 2022 na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 – 2020;
11/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2021, 2022, 2023 na wkład własny na zadanie inwestycyjne w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” objęte PROW na lata 2014 – 2020;
12/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
13/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021-2029.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXV sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl