Daniel Obajtek

XXI sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXI sesja Rady Gminy Krempna

W poniedziałek, 28 czerwca, odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Krempnej.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XX sesji Rady Gminy.
5. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Gminy Krempna.
6. Informacje wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Raport o stanie gminy.
7.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;
7.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2020 rok.
7.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
8.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2020 r.
8.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2020 rok.
8.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2020 r.
8.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium.
8.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 8/13/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
8.6.Dyskusja.
8.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
8.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla wójta gminy Krempna za rok budżetowy 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
9.1.zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.,
9.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2021-2036,
9.3 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez Gminę Krempna w 2021 roku,
9.4 zaciągnięcia kredytu długoterminowego – z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w tym na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego, przyszkolnego boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem w miejscowości Krempna,
9.5 zaciągnięcie kredytu długoterminowego - z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w tym na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”.
9.6 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom organizacyjnym,
9.7 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Krempna,
9.8 przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
9.9 przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,, Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030,
9.10 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2020 rok.
10. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
11. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 r.:
- informacja komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie
- informacja dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej
12. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2020 r.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, przewodniczący rady informuje, że sesja Rady Gminy odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności oraz zaleceń i wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa covid-19. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

 

XXI sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl