XLVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

W piątek, 25 czerwca, odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Jaśle. Początek obrad o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro) zdalnym trybie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
5. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2020 rok.
a/ debata,
b/ podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r.
a/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b/ wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
c/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie na 2022 rok zobowiązania na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 - 2030.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
17. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

 

XLVI sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl