XXII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

-

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Wstęp wolny

24 czerwca (środa) 2020 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się XXII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród VIII kadencji. Radni obradować będą w Sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji podany przez przewodniczącego rady Henryka Strzelca obejmuje m.in.:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok:
a/ debata;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi Gminy Nowy Żmigród;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok:
a/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium;
b/ przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok;
c/ wysłuchanie opinii komisji stałych rady gminy o wykonaniu budżetu;
d/ dyskusja
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej;
2/ rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem;
3/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Nowy Żmigród;
4/ dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych
5/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2020–2022;
6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 r;
7/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028;
10. Informacja wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

XXII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl