XXXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

We wtorek, 29 czerwca, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach. Początek obrad o godz. 14:30 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa sesja odbędzie się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok,
2) debata nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kołaczyc wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2020 rok.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kołaczyc za 2020 rok.
6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok.
7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kołaczyc za 2020 rok
8. Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2020 rok,
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2020 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok,
4) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
5) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
6) zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
10. Podjęcie stanowiska w sprawie:
1) remontu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 412 w miejscowości Sieklówka,
2) remontu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 303/2 w miejscowości Bieździedza.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołaczyce w 2020 roku.
12. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl