Daniel Obajtek

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

W dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
- przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
- informacja o stanie mienia gminy,
- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki’’ na lata 2022-2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl