Daniel Obajtek

XXI sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

-

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 kwietnia 2020 r.

6. Ocena Pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2019 rok oraz jego funkcjonowanie w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2019 rok,
2/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2020 roku,
3/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,
4/ zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5/ uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,
6/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Siedliskach Żmigrodzkich,
7/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok,
8/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028,
9/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Nowy Żmigród.

9. Przeprowadzenie dodatkowych wyborów w celu uzupełnienia listy ławników.

10. Informacja wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

XXI sesja Rady Gminy Nowy Żmigród

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl