Daniel Obajtek

XXI sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Izba Muzealna w Kołaczycach
Rynek 6, 38-213 Kołaczyce

Wstęp wolny

Proponowany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach Edwarda Zbyluta porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok;
2) debata nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Kołaczyc wotum zaufania;
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2019 rok.
5. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kołaczyc za 2019 rok.
6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok.
7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Kołaczyc za 2019 rok.
8. Przedstawienie opinii pozostałych komisji rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok;
2) udzielenia absolutorium dla burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2019 rok;
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za rok 2019;
5) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok;
10. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski radnych.
12. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

 

XXI sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl