XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła

We wtorek, 20 lipca, odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła. Początek obrad o godz. 12:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Lis zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 07-Południe /Druk nr 405/,
3.2. odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /Druk nr 406/,
3.3. upoważnienia burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2021 /Druk nr 407/,
3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 408/,
3.5. zaliczenia drogi położonej w Jaśle na działce o nr ewidencyjnym 86 w obrębie ewidencyjnym 20-Podzamcze do kategorii dróg gminnych /Druk nr 411/,
3.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28” /Druk nr 410/,
3.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 409/,
3.8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 412/.
4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl