Daniel Obajtek

XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

We wtorek, 27 lipca, o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro), odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,
c) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
d) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
f) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Kołaczyce,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle,
h) przekazania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wójtowi Gminy Nowy Żmigród, Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego, Zarządowi Powiatu Gorlickiego, Zarządowi Powiatu Dębickiego, Zarządowi Powiatu Tarnowskiego, Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego do zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik – Desznica w km 0+000 – 3+828 kategorii drogi powiatowej,
i) przekazania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Burmistrzowi Miasta Jasła, Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego, Zarządowi Powiatu Gorlickiego, Zarządowi Powiatu Dębickiego, Zarządowi Powiatu Tarnowskiego, Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego do zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin na odcinku ul. Kraszewskiego wraz z rondem tj. w km 0+000 – 0+240 kategorii drogi powiatowej,
j) powierzenia Gminie Jasło zadania publicznego w zakresie bieżącego tj. letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników,
k) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na lata od 2022 roku do 2027 roku na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego tj. letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników,
l) odwołania skarbnika Powiatu Jasielskiego (głównego księgowego budżetu powiatu).
7. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2020.
8. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 

XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl