XL sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XL sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w poniedziałek, 30 sierpnia 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Michał Dłuski zaproponował następujący porządek obrad>
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
c. upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022”;
d. upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowożenie niepełnosprawnych wychowanków i uczniów do placówek oświatowych, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych w roku szkolnym 2021/2022”;
e. upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, gdy dowóz oraz opiekę w czasie dowozu zapewnia Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022”;
f. zmiany uchwały Nr XXXIX/270/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
g. uchylenia uchwały nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami”;
h. uchylenia uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020r. w sprawie: upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych;
i. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2021/2022;
j. przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy;
k. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wrocanka z dotychczasowym dzierżawcą;
l. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

XL sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl