XLI Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2020 rok.
5. Informacja Prezesa i Komendanta Oddziału Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
c. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie”;
d. zmiany uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok;
e. przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2021 z uwzględnieniem lat 2019-2020;
f. przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Tarnowiec’’;
g. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz;
h. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl