XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Krempnej.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
6. Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
7. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
8. Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2021 – 2036,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
e) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy,
f) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Polany, stanowiącej własność gminy,
g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Krempna stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata,
h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl