Daniel Obajtek

LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,
c) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości Skarbu Państwa,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację,
e) powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w miejscowości Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec",
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację zadania Powiatu,
g) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2022 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec,
i) zmiany Uchwały Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach,
j) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 - 2023.
7. Informacja Zarządu Powiatu w Jaśle o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkoły 2020/21 przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Jasielski.
8. Informacja dotycząca analizy składanych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl