Hyundai Krosno

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach odbędzie się w dniu 20 października 2021 roku o godzinie 15:00 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:,
1) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
2) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kołaczycach,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołaczycach ,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kołaczycach,
6) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034,
8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
9) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021,
10) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej”,
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Kołaczyce jest organem założycielskim za I półrocze 2021 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
6. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl