Hyundai Krosno

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku o godzinie 12:00.

Program sesji obejmuje:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa i Dąbrówka „Dąbrówka”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzyska na nieruchomości należące do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ujeździe stanowiące własność prywatną na mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Brzyskach stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Brzostek przez Gminę Brzyska zadania z zakresu pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Brzyska na lata 2021- 2023”.
11. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Brzyska.
12. Wolne wnioski i dyskusje.
13. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl