XXIII sesja rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXIII sesja rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 29 października o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Krempna.

Planowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
d. uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
e. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące
w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
f. zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl