Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

W dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr XLIV/2021,
b. protokół nr XLV/2021.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/329/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Łaskach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
9. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Niepli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Niepli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl