LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 25 listopada o godzinie 15:30 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027,
c) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
d) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
e) powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Jaśle,
f) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w miejscowości Folusz,
h) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 05 - Hankówka,
i) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
j) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2021 -2024 z perspektywą do 2028 r.",
k) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
l) ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego,
m) ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle.
7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/ 2022.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl