XLIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
c. zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
d. przystąpienia Gminy Tarnowiec do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;
e. "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok";
f. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec o numerach ewid. działek 409/2 i 414/2;
g. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łajsce o numerze ewid. działki 93;
h. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
i. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania;
j. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2020/2021.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl