XL sesja rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XL sesja rady Miejskiej w Kołaczycach odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
2) wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. działki 1128 położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce-miasto
3) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości w trybie przetargu,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce(dotyczy działki 533- obręb ewidencyjny Nawsie Kołaczyckie),
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce(dotyczy działki 412-obręb ewidencyjny Lublica),
6) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kołaczyc,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kołaczyce,
9) zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej gminy Kołaczyce-miasta Kołaczyce i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
10) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034
4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl