Daniel Obajtek

XXIV sesja Rady Gminy Krempna

Nowy termin:

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXIV sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2022 r.,
b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2022 – 2036.,
c. zmian budżetu Gminy Krempna na 2021 r.,
d. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krempna,
e. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Krempna stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata,
f. uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2022 r.,
g. uchwalenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2022 r.,
h. zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
i. ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
j. zmiany uchwały X/70/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna,
k. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krempna za 2021 r.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl