Daniel Obajtek

XLI Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XLI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXIX z dnia 29 listopada 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 listopada i 29 listopada 2021
roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ wody do obowiązującej taryfy;
2) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ ścieków do obowiązującej taryfy;
3) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec na lata 2021-2031”;
4) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Dębowiec na lata 2022-2026;
5) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Dębowiec;
6) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Dębowiec
na lata 2022-2025”;
7) w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Gminy Dębowiec;
8) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Dębowiec;
9) uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2022;
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 –2030.
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl