Daniel Obajtek

XLII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XLII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:,
1) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołaczyce,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
3) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
4) Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2022 rok ( prezentacja projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały, omówienie autopoprawek do uchwały, przedstawienie opinii komisji Rady, dyskusja nad projektem uchwały, głosowanie nad projektem budżetu ),
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl