XLV Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XLV Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
c. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2022-2031;
d. budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok:
- prezentacja projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii RIO w Rzeszowie i wniosków radnych,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem budżetu;
e. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
f. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022;
g. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl